เกี่ยวกับเรา

CESMath: Comprehensive Educational System for Mathematics เป็น Web-based application ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์ และ ผศ.ดร.ชลวิช นัทธี อาจารย์ประจำของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จุดเด่นของระบบ
CESMath เป็นระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเฉพาะผู้เรียน โดยใช้โจทย์แบบอัตนัย